محصولات برند


لایت نور ارائه دهنده محصولات برند در بازار لاله زار می باشد.

دو طرفه 2*3 وات مربع روکار
فاقد کد

چراغ های دکوراتیو روکار در رنگ و مدل های مختلف مناسب جهت ایجاد نور خطی و فانتزی و ملایم بر روی سقف یا دیوار محیط های خارجی یا داخلی

تصاویر

دو طرفه 2*3 وات مربع روکار


دو طرفه لوله ای 2 وات روکار
فاقد کد

چراغ های دکوراتیو روکار در رنگ و مدل های مختلف مناسب جهت ایجاد نور خطی و فانتزی و ملایم بر روی سقف یا دیوار محیط های خارجی یا داخلی

تصاویر

دو طرفه لوله ای 2 وات روکار


یک طرفه لوله ای 1 وات روکار
فاقد کد

چراغ های دکوراتیو روکار در رنگ و مدل های مختلف مناسب جهت ایجاد نور خطی و فانتزی و ملایم بر روی سقف یا دیوار محیط های خارجی یا داخلی

تصاویر

یک طرفه لوله ای 1 وات روکار


یک طرفه 3 وات مربع روکار
فاقد کد

چراغ های دکوراتیو روکار در رنگ و مدل های مختلف مناسب جهت ایجاد نور خطی و فانتزی و ملایم بر روی سقف یا دیوار محیط های خارجی یا داخلی

تصاویر

یک طرفه 3 وات مربع روکار


یک طرفه 3 وات مربع روکار
فاقد کد

چراغ های دکوراتیو روکار در رنگ و مدل های مختلف مناسب جهت ایجاد نور خطی و فانتزی و ملایم بر روی سقف یا دیوار محیط های خارجی یا داخلی

تصاویر

یک طرفه 3 وات مربع روکار


یک طرفه 1 وات مربع روکار
فاقد کد

چراغ های دکوراتیو روکار در رنگ و مدل های مختلف مناسب جهت ایجاد نور خطی و فانتزی و ملایم بر روی سقف یا دیوار محیط های خارجی یا داخلی

تصاویر

یک طرفه 1 وات مربع روکار


پروژکتور دفنی فرودگاهی دو جهته 3 وات گرد توکار
فاقد کد

تصاویر

پروژکتور دفنی فرودگاهی دو جهته 3 وات گرد توکار


دو طرفه 2 وات مربع روکار
فاقد کد

چراغ های دکوراتیو روکار در رنگ و مدل های مختلف مناسب جهت ایجاد نور خطی و فانتزی و ملایم بر روی سقف یا دیوار محیط های خارجی یا داخلی

تصاویر

دو طرفه 2 وات مربع روکار


پروژکتور دفنی فرودگاهی چهار جهته 3 وات گرد توکار
فاقد کد

تصاویر

پروژکتور دفنی فرودگاهی چهار جهته 3 وات گرد توکار


چراغ پارکتی 1 وات گرد توکار
فاقد کد

تصاویر

چراغ پارکتی 1 وات گرد توکار


پروژکتور دفنی فرودگاهی دو جهته 3 وات گرد توکار
فاقد کد

تصاویر

پروژکتور دفنی فرودگاهی دو جهته 3 وات گرد توکار


چراغ پارکتی 1 وات گرد توکار
فاقد کد

تصاویر

چراغ پارکتی 1 وات گرد توکار


چهار طرفه 90 درجه 4 وات مربع روکار
فاقد کد

چراغ های دکوراتیو روکار در رنگ و مدل های مختلف مناسب جهت ایجاد نور خطی و فانتزی و ملایم بر روی سقف یا دیوار محیط های خارجی یا داخلی

تصاویر

چهار طرفه 90 درجه 4 وات مربع روکار


پروژکتور دفنی فرودگاهی چهار جهته 3 وات گرد توکار
فاقد کد

تصاویر

پروژکتور دفنی فرودگاهی چهار جهته 3 وات گرد توکار


پروژکتور دفنی 3 وات گرد توکار
فاقد کد

تصاویر

پروژکتور دفنی 3 وات گرد توکار


پروژکتور دفنی فرودگاهی چهار جهته 3 وات گرد توکار
فاقد کد

تصاویر

پروژکتور دفنی فرودگاهی چهار جهته 3 وات گرد توکار


چهار طرفه طرفه 4 وات گرد روکار
فاقد کد

چراغ های دکوراتیو روکار در رنگ و مدل های مختلف مناسب جهت ایجاد نور خطی و فانتزی و ملایم بر روی سقف یا دیوار محیط های خارجی یا داخلی

تصاویر

چهار طرفه طرفه 4 وات گرد روکار


پروژکتور دفنی چیپ 1 وات گرد توکار
فاقد کد

تصاویر

پروژکتور دفنی چیپ 1 وات گرد توکار


چهار طرفه 90 لوله کوتاه درجه 4 وات گرد روکار
فاقد کد

چراغ های دکوراتیو روکار در رنگ و مدل های مختلف مناسب جهت ایجاد نور خطی و فانتزی و ملایم بر روی سقف یا دیوار محیط های خارجی یا داخلی

تصاویر

چهار طرفه 90 لوله کوتاه درجه 4 وات گرد روکار


چهار طرفه طرفه 4 وات گرد روکار
فاقد کد

چراغ های دکوراتیو روکار در رنگ و مدل های مختلف مناسب جهت ایجاد نور خطی و فانتزی و ملایم بر روی سقف یا دیوار محیط های خارجی یا داخلی

تصاویر

چهار طرفه طرفه 4 وات گرد روکار


چهار طرفه لوله بلند 4 وات گرد روکار
فاقد کد

چراغ های دکوراتیو روکار در رنگ و مدل های مختلف مناسب جهت ایجاد نور خطی و فانتزی و ملایم بر روی سقف یا دیوار محیط های خارجی یا داخلی

تصاویر

چهار طرفه لوله بلند 4 وات گرد روکار


دو طرفه لوله بلند 2 وات گرد روکار
فاقد کد

چراغ های دکوراتیو روکار در رنگ و مدل های مختلف مناسب جهت ایجاد نور خطی و فانتزی و ملایم بر روی سقف یا دیوار محیط های خارجی یا داخلی

تصاویر

دو طرفه لوله بلند 2 وات گرد روکار


یک طرفه لوله بلند 1 وات گرد روکار
فاقد کد

چراغ های دکوراتیو روکار در رنگ و مدل های مختلف مناسب جهت ایجاد نور خطی و فانتزی و ملایم بر روی سقف یا دیوار محیط های خارجی یا داخلی

تصاویر

یک طرفه لوله بلند 1 وات گرد روکار


سه طرفه لوله بلند 3 وات گرد روکار
فاقد کد

چراغ های دکوراتیو روکار در رنگ و مدل های مختلف مناسب جهت ایجاد نور خطی و فانتزی و ملایم بر روی سقف یا دیوار محیط های خارجی یا داخلی

تصاویر

سه طرفه لوله بلند 3 وات گرد روکار


دو طرفه 90 درجه 2 وات مربع روکار
فاقد کد

چراغ های دکوراتیو روکار در رنگ و مدل های مختلف مناسب جهت ایجاد نور خطی و فانتزی و ملایم بر روی سقف یا دیوار محیط های خارجی یا داخلی

تصاویر

دو طرفه 90 درجه 2 وات مربع روکار


پروژکتور دفنی فرودگاهی یک جهته 3 وات گرد توکار
فاقد کد

تصاویر

پروژکتور دفنی فرودگاهی یک جهته 3 وات گرد توکار


پروژکتور دفنی چیپ 5 وات گرد توکار
فاقد کد

تصاویر

پروژکتور دفنی چیپ 5 وات گرد توکار


پروژکتور دفنی فرودگاهی یک جهته 3 وات گرد توکار
فاقد کد

تصاویر

پروژکتور دفنی فرودگاهی یک جهته 3 وات گرد توکار


پروژکتور دفنی 1 وات مربع توکار
فاقد کد

تصاویر

پروژکتور دفنی 1 وات مربع توکار


پروژکتور دفنی فرودگاهی یک جهته 3 وات گرد توکار
فاقد کد

تصاویر

پروژکتور دفنی فرودگاهی یک جهته 3 وات گرد توکار